shaman ���������������� ������������ �� ���������� shaman